Đại Trí Độ Luận, Trọn Bộ 5 Tập

  DSC05581.JPG   DSC05581.JPG   DSC05581.JPG  
 

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
TẬP I

 

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
TẬP II

 

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
TẬP III

 
  DSC05581.JPG   DSC05581.JPG  
 

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
TẬP IV

 

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
TẬP V

 
 


(Mahàprajnàparamitàsatra) - Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ)

Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập - Dịch Việt: Thích Thiện Siêu

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Ấn hành 1997

Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org