ĐẦU MỤC | LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ - TẬP I | LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ - TẬP II 

DSC05581.JPG

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
TẬP II(Mahàprajnàparamitàsatra) - Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ)

Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập - Dịch Việt: Thích Thiện Siêu

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Ấn hành 1997MỤC LỤC

Tập II
Lời Nói Đầu
Cuốn 21
2. Giải thích Phẩm Tựa (tiếp)
Chương 31: Giải thích: 8 thắng xứ, 10 nhất thiết xứ
Chương 32: Giải thích: 9 tưởng
Chương 33: Giải thích: 8 niệm
Cuốn 22
Cuốn 23
Chương 34: Giải thích: 10 tưởng
Chương 35: Giải thích: 11 trí
Cuốn 24
Chương 36: Giải thích: 10 lực
Cuốn 25
Chương 37: Giải thích: 4 việc không sợ, 4 trí vô
ngại
Cuốn 26
Chương 38: Giải thích: 18 pháp không chung
Cuốn 27
Chương 39: Giải thích: Đại từ bi, hãy tập hành
Bát-nhã ba-la-mật
Cuốn 28
Chương 40: Giải thích: 6 thần thông
Cuốn 29
Chương 41: Giải thích: Tùy hỷ, hồi hướng
Cuốn 30
Chương 42: Giải thích: thiện căn cúng dường
Cuốn 31
Chương 43: Giải thích: 18 không
Cuốn 32
Chương 44: Giải thích: Nghĩa 4 duyên
Cuốn 33
Chương 45: Giải thích: Đến bờ kia
Cuốn 34
Chương 46: Giải thích: Tín trì
Cuốn 35
Giải thích Phẩm Dâng bát thứ 2
Giải thích Phẩm Tập tương ưng thứ 3
Cuốn 36
Cuốn 37
Cuốn 38
5. Giải thích Phẩm Vảng sanh thứ 4
Cuốn 39
Cuốn 40
6. Giải thích Phẩm Thán độ thứ 5
7. Giải thích Phẩm Tướng lưỡi thứ 6
8. Phụ lục

Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org