Tiểu Sử Hòa Thượng | Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Dịch

Điện Thư Phân Ưu | Thư Cảm Tạ | Phim, Ảnh Pháp Sự Niết Bàn | Đại Lễ Tiểu Tường


___________________________________________________


Lễ Tạ Tháp tại Đại Tòng Lâm Phật Giáo Sukhavatti Úc Châu, Ngày 11/02/12 (tiếp theo)Các Mục chánh về Pháp sự Niết Bàn của Cố Đại Lão Hòa Thượng


 
 

Những Lời Giáo Huấn Trước Khi Thị Tịch Của Cố Đại Lão Hòa Thượng

 
 

Lễ Nhập Kim Quan Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ

 
 

Chư Tôn Đức viếng Tang Lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ

 
 

Lễ Truy Niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ Trong Ngày 8-9/02/2012

 
 

Điếu từ của GHVNTN Victoria - Chùa Quang Minh

 
 

Điếu từ của GHVNTN Đông Nam Melbourne - Chùa Hoa Nghiêm

 
 

Điếu từ của GHVNTN Tân Đảo New Caledonia - Chùa Nam Hài Phổ Đà

 
 

Điếu từ Tổ Đình Kim Huệ, Chùa Phật Đà, Chùa Phật Tổ, Chùa Hoằng Pháp Úc Châu

 
 

Điếu từ của GHVNTN Wellington New Zealand - Chùa Thiên Thai

 
 

Điếu từ của Phước Huệ Sơn Môn Học Phái - Hòa Thượng Thích Phước Bổn cung tuyên

 
 

Điếu từ Phước Huệ Sơn Môn Học Phái - Hòa Thượng Thích Phước Bổn cung tuyên (tt)

 
 

Cảm Niệm Hòa Thượng Thích Minh Thông - Chùa Vĩnh Nghiêm Hoa Kỳ

 
 

Ngọc Hân Tường Trình về sự Viên Tịch Cố Đại Lão Hòa Thượng - trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA

 
 

Thượng Tọa Thích Phước Tấn, đôi lời cảm tạ sau Lễ Cung Tống Kim Quan và Nhập Tháp

 
 

Lễ Tạ Tháp tại Đại Tòng Lâm Phật Giáo Sukhavatti Úc Châu, Ngày 11/02/12

 
 

Lễ Tạ Tháp tại Đại Tòng Lâm Phật Giáo Sukhavatti Úc Châu, Ngày 11/02/12 (tiếp theo)

 

Hình Ảnh Lưu về Pháp sự Niết Bàn của Cố Đại Lão Hòa Thượng


 
 

Hình Ảnh; Lễ Nhập Kim Quan

 
 

Hình Ảnh; Lễ Cung Tiễn Kim Quan 01

 
 

Hình Ảnh; Lễ Cung Tiễn Kim Quan 02

 
 


Tiểu Sử Hòa Thượng | Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Dịch

Điện Thư Phân Ưu | Thư Cảm Tạ | Phim, Ảnh Pháp Sự Niết Bàn | Đại Lễ Tiểu Tường


Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org