CON ĐƯỜNG KIM CƯƠNG THỪA VỀ SỰ TỊNH HÓA

LAMA THUBTEN YESHE.

Bản dịch Việt : Kiến Không
Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức, 1999

PHẦN 1
BÌNH GIẢNG CHÍNH

PHƯƠNG PHÁP YOGA THỰC SỰ

Cúng dường ; ca tụng Heruka Vajrasattva

 • Cúng dường Mạn đà la bí mật

  Chánh kiến về tánh Không là “một” với trí huệ Đại lạc. Trí huệ này chuyển hóa thành Núi Meru (Tu Di), mặt trời, mặt trăng, và tất cả hiện tượng trong vũ trụ. Tôi cúng dường mọi thứ lộng lẫy đến ngài, đại dương đại từ, bậc giải thoát và là bậc giải thoát cho tất cả mọi hữu tình khác nữa.

 • Mạn đà la bên trong

  Cầu xin cho con và tất cả hữu tình được giải thoát khỏi ba độc, bởi vì con đang cúng dường không chút do dự tham luyến tất cả những sự vật của tham sân si của con ; bạn bè, kẻ thù, người không quen, thân thể con và tất cả sở hữu của con. Xin nhận tất cả những thứ này. Thực hiện tám vật cúng dường như bạn đã làm ở trước. Sau đó bạn thực hiện sự cúng dường bên trong (Tiếng Tây Tạng : nang-choš).

 • MỤC LỤC

  PHẦN 1: BÌNH GIẢNG CHÍNH

  1. Tại sao và như thế nào chúng ta phải tịnh hóa
   . Bốn sức mạnh đối trị
   . Nghiệp   
  2. Quy y 
   . Quy y và phát Bồ đề tâm  
   . Quán tưởng đối tượng quy y  
   . Ba phương pháp quy y  
  3. QUY Y BÊN TRONG VÀ THIỀN ĐỊNH VỀ TÁNH KHÔNG
   . Sự thấu hiểu về tánh Không  
   . Phát Bồ đề tâm  
   . Thiền định “cái bình” : Bài tập thở chín vòng  
  4. PHƯƠNG PHÁP YOGA THỰC SỰ
   . Quán tưởng ban đầu  
   . Cúng dường Heruka Vajrasattva  
   . Quán đảnh nhập môn  
   . Cúng dường và ca tụng Heruka Vajrasattva
  5. Sự tịnh hóa 
   . Trì chú  

  6. Những thực hành kết thúc 

  Tâm sanh tử của chúng ta thấy tất cả hiện tượng là tịnh hoặc bất tịnh và chúng ta bám víu ôm giữ một cách nhị nguyên phân biệt các sự vật, tạo nên năm uẩn vô thường của chúng ta. Thông qua phương pháp yoga này chúng ta chuyển hóa năm uẩn đó thành ra trí huệ phúc lạc siêu việt vượt khỏi tính nhị nguyên và là bản tánh của Ngũ Trí Như Lai, rồi chúng ta cúng dường trí huệ đó. Đó là lý do tại sao được gọi là trí huệ bên trong.

  Kế tiếp, chúng ta ca tụng trí huệ thiêng liêng của bất nhị, sự trang sức châu báu lộng lẫy bên trong của tất cả chúng sanh là mẹ, mà bản tánh của họ là đại lạc vĩnh cửu bất biến. Đây là Heruka Vajrasattva người mà với trí huệ đại lạc sẽ giải thoát tất cả chúng sanh hữu tình khỏi những năng lực bất thiện của những lời nguyện không thực hiện, những hành vi phi đạo đức thuộc về thân, khẩu, ý. Chúng ta sụp lạy trí huệ tối thượng không hủy diệt đó.

  Rồi thì chúng ta cúng dường mạn đà la. Trong việc cúng dường mạn đà la bí mật chúng ta nói rằng sự thấu biết bản tánh rốt ráo tức tánh Không, là “một” với trí huệ đại lạc đồng thời bẩm sanh. Trí huệ này được chuyển hóa thành ra núi Meru, mặt trời, mặt trăng, và tất cả hiện tượng trong vũ trụ. Chúng ta cúng dường sự tráng lệ của tất cả hiện hữu đến Heruka Vajrasattva biển cả của đại từ, tự ngài là giải thoát và giải thoát cho tất cả hữu tình nữa.

   

  Back

   

  Phước Huệ Temple
  Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
  Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org