Mục Lục | Kinh Giảng | Sách Đoc | Kinh Tụng | Niệm Phật


SÁCH ĐỌC

TỊNH ĐỘ NGŨ KINH

AudioTỊNH ĐỘ NGŨ KINH - Quyển Thượng - Hòa Thượng Thích Hành Trụ Dịch

01. A Di Đà Sớ Sao Quyển 1
02. A Di Đà Sớ Sao Quyển 1
03. A Di Đà Sớ Sao Quyển 1
04. A Di Đà Sớ Sao Quyển 1
05. Chú Thích A Di Đà Sớ Sao Quyển 1
06. Chú Thích A Di Đà Sớ Sao Quyển 1
07. Chú Thích A Di Đà Sớ Sao Quyển 1
08. A Di Đà Sớ Sao Quyển 2
09. A Di Đà Sớ Sao Quyển 2
10. A Di Đà Sớ Sao Quyển 2
11. A Di Đà Sớ Sao Quyển 2
12. Chú Thích A Di Đà Sớ Sao Quyển 2

AudioTỊNH ĐỘ NGŨ KINH - Quyển Trung - Hòa Thượng Thích Hành Trụ Dịch

01. A Di Đà Sớ Sao Quyển 3
02. A Di Đà Sớ Sao Quyển 3
03. A Di Đà Sớ Sao Quyển 3
04. A Di Đà Sớ Sao Quyển 3
05. Chú Thích A Di Đà Sớ Sao Quyển 3
06. A Di Đà Sớ Sao Quyển 4
07. A Di Đà Sớ Sao Quyển 4
08. A Di Đà Sớ Sao Quyển 4
09. A Di Đà Sớ Sao Quyển 4

AudioTỊNH ĐỘ NGŨ KINH - Quyển Hạ
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Dịch

01. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ
02. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ
03. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ
04. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ
05. Kinh Vô Lượng Thọ
06. Kinh Vô Lượng Thọ
07. Kinh Vô Lượng Thọ
08. Chương Phổ Hiền và Chương Đại Thế ChíH.T. THÍCH THIỆN TÂM

AudioKinh Niệm Phật Ba La Mật

Kinh Niệm Phật Ba La Mật 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07.

AudioTịnh Độ Thập Nghi Luận

Tịnh Độ Thập Nghi Luận 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07.


AudioNiệm Phật Thập Yếu

Lời Nói Đầu.
01. Niệm Phật Phải Vì Thoát Sinh Tử
02. Quán Về Sự Khổ Bồ Đề Tâm Với Tịnh Độ
03. Làm Thế Nào Để Phát Tâm Bồ Đề
04. Niệm Phật Phải Vì Phát Tâm Bồ Đề
05. Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi 1
06. Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi 2
07. Niệm Phật Phải Quyết Định Vãng Sanh
08. Xét Qua Những Tâm Nguyện Cầu Vãng Sanh
09. Văn Phát Nguyện Của Ngài Liên Trì Và Từ Vân
10. Niệm Phât Phải Hành Trí Cho Thiết Thực 1
11. Niệm Phât Phải Hành Trí Cho Thiết Thực 2
12. Niệm Phât Phải Hành Trí Cho Thiết Thực 3
13. Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não 1
14. Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não 2
15. Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm 1
16. Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm 2
17. Niệm Phật Phải Bền Lâu Không Gián Đoạn 1
18. Niệm Phật Phải Bền Lâu Không Gián Đoạn 2
19. Niệm Phật Phải An Nhàn Các Chướng Duyên 1
20. Niệm Phật Phải An Nhàn Các Chướng Duyên 2
21. Niệm Phât Phải Hành Trí Cho Thiết Thực
22. Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung


H.T. THÍCH TUYÊN HÓA

AudioPhật Thuyết A Di Đà Kinh

Phật Thuyết A Di Đà Kinh 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.

AudioKinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyệngiảng thuật

00. Duyên Khởi Pháp Hội Giảng Kinh | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51.


ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN - Đọc trọn Bộ, Sư Bà Thích Nữ Diệu Không Dịch

AudioLời Tựa Tâp 01 | Q1 | Q1 T.T | Q2 | Q3 | Q3 T.T | Q4 | Q5 | Q6 | Q6 T.T | Q7 | Q8 | Q8 T.T | Q9 | Q10 | Q11 | Q11 T.T | Q12 | Q12 T.T | Q13 | Q13 T.T | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20
AudioQ21 | Q21 T.T | Q22 | Q22 T.T | Q23 | Q23 T.T | Q24 | Q25 | Q26 | Q26 T.T | Q27 | Q28 | Q28 T.T | Q29 | Q29 T.T | Q30 | Q30 T.T | Q31 | Q31 T.T | Q31 T.T | Q32 | Q33 | Q34 | Q34 T.T | Q35 | Q35 T.T | Q36 | Q36 T.T | Q37 | Q37 T.T | Q38 | Q38 T.T | Q39 | Q39 T.T | Q40 | Q40 T.T
AudioQ41 | Q41 T.T

Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org