Mục Lục | Kinh Giảng | Sách Đoc | Kinh Tụng | Niệm Phật


KINH GIẢNG

H.T THÍCH PHƯỚC HUỆ

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM_ĐỌC

AudioKinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển 01

AudioSáu Phép Hòa Kính
AudioVô Minh
AudioKhuyến Tu 1
AudioBiển Khổ và Khách Trần
AudioNước Trên Nguồn, Nước Dưới Nguồn
AudioNhất Niệm Bất Giác
AudioVui Trong Hiện Tại
AudioThường và Vô Thường
AudioBi Hỷ
AudioThiệt Giả
AudioMê Ngộ
AudioSáng Tối
AudioSinh Diệt
AudioTriền Phược và Giải Thoát
AudioMê Vọng
AudioTháo Gở
AudioTịnh Uế

H.T THÍCH HUYỀN VI

AudioBồ Tát Phổ Hiền 01 | 02. | 03. | 04.
AudioBát Nhã Tâm Kinh 01 | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08.
AudioÝ Nghĩa Phật Chuẩn Đề 01 | 02.


T.T THÍCH AN TRÍ

Khóa Tu Xuất Gia Ngắn Hạn Mùa Hè (2013)


Audio Giáo Quán Cương Tông 01 | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11.

An Cư Kiết Đông Năm Quý Tỵ (2013)

Audio Ngũ Phước Lâm Môn 01 | 02. | 03. | 04.
AudioSao Gọi Là Mê Tín
AudioSự Quan Trọng Của Thọ Bát Quan Trai Giới


ĐẠI ĐỨC THÍCH PHƯỚC THÁI

Khóa Tu Xuất Gia Ngắn Hạn Mùa Hè (2013)


An Cư Kiết Đông Năm Quý Tỵ (2013)

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org