Ban Hộ Niệm Tổ đình Phước Huệ

Ban Hộ Niệm Tổ đình Phước Huệ được thành lập đã hơn 10 năm nhằm mục đích tương thân tương trợ giữa các Hội viên. Những sinh hoạt Ban Hộ Niệm gồm có:

  • Thăm viếng và cầu an cho các Hội viên bệnh nặng.
  • Tổ chức sinh nhựt tập thể hàng tháng, cầu an cho các Hội viên có ngày sinh trong tháng đó và nhân dịp nầy, cầu siêu cho các Hội viên quá vãng.
  • Phúng viếng và hộ niệm cho các Hội viên quá vãng.

Hội viên Ban Hộ Niệm còn được hưởng các quyền lợi:

  1. Được hướng dẫn niệm Phật, trợ niệm và hộ niệm cho chính mình và tha nhân.

  2. Dự sinh nhựt tập thể miễn phí;

  3. Khi mãn phần, được phúng viếng một tràng hoa và được ký linh (gởi hình để thờ) miễn phí tại chùa Phước Huệ.
  4. Hội viên mãn phần khi đủ thâm niên 6 tháng, kể từ ngày gia nhập sẽ được hưởng quyền lợi tương trợ.
  5. Muốn biết thêm chi tiết về điều kiện gia nhập Ban Hộ Niệm xin liên lạc văn phòng Tổ đình Phước Huệ điện thoại số 02 9725 2324.

Nay kính thông báo
Ban Hộ Niệm Tổ đình Phước Huệ.

 

Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org