Sơ lược Tiểu Sử
Hòa Thượng Trưởng lão thượng Phước hạ Huệ,
Pháp Chủ Tổ Đình Phước Huệ, Sydney Úc Đại Lợi.
(1922 - 2012)

Kinh, Luật và Luận

Chúng con xin Thành tâm đê đầu đãnh lễ ân đức cao dày của các Quý Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức, và các Thiện hửu Tri Thức...đã dày công trích, dịch các bộ Kinh Đại Thừa; để lưu lại cho hàng hậu học của chúng con và khắp pháp giới chúng sanh đều được tắm mình trong Cam Lồ Pháp Vị của chư Phật.
CON ĐƯỜNG KIM CƯƠNG THỪA VỀ SỰ TỊNH HÓA - LAMA THUBTEN YESHE.

PHÁP ÂM _ GIẢNG, ĐỌC, TỤNG KINH VÀ LUẬN

Siêu tìm các bài giảng, tụng và đọc của các Chư Tôn Hiền Đức Pháp Sư, ...

Các Bài Giảng Khóa Tu Ngắn Hạn Mùa Hè (2013)
Tịnh Độ Ngũ Kinh
Hue- Buddhist Ceremonial Music of Sacred Texts
Xin Hoan Hỷ Xem Tiếp

Ban Hộ Niệm Tổ Đình Phước Huệ

...thành lập đã hơn 10 năm nhằm mục đích tương thân tương trợ giữa các Hội viên. Những sinh hoạt Ban Hộ Niệm gồm có:
1. Thăm viếng và cầu an cho các Hội viên bệnh nặng.
2. Tổ chức sinh nhựt tập thể hàng tháng, cầu an cho các Hội viên có ngày sinh trong..
Xin Hoan Hỷ Xem Tiếp

Liên Trường Việt Ngữ Bồ Đề

Liên Trường Việt Ngữ Bồ Đề là một trong những trung tâm giảng dạy Việt Ngữ văn hóa được thành lập tiên phong trên nước Úc, là một trong những sinh hoạt văn hoá quan trọng của chùa Phước Huệ...
Xin Hoan Hỷ Xem Tiếp

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org